Besök MINAB på Facebook
sok
 
Verksamheten upphör

MINAB upphör med sin verksamhet vid årsskiftet 2015/2016 och istället ska näringslivsfrågorna drivas av och inom Marks kommun.

Efter att ha drivit näringslivsfrågorna i kommunen i 16 år så upphör nu Marks Idé och Näringslivsråd med sin verksamhet.

Från och med årsskiftet 2015/2016 slutar MINAB med sin uppgift att vara en funktion som hjälper och stödjer näringslivet i Mark.

Personalen har sagts upp och slutar sin anställning.

Omfattande underlag
Under 2015 har personal och styrelsen arbetat med frågor kring hur näringslivsverksamheten bör bedrivas, under vilka former och med vilken typ av uppgifter.

 
 

Detta väl genomarbetade underlag överlämnades i augusti till kommunledningen.

I början av november presenterade Marks kommun ett eget förslag kring hur näringslivsfrågorna ska drivas i framtiden i Marks kommun.  Detta förslag finns på Marks kommuns hemsida.

Marks kommuns förslag innehåller en betydande del av det material som finns i MINAB:s underlag.

Stämma
Under våren kommer MINAB:s alla medlemmar att bjudas in till ordinarie stämma. Vid det tillfället kommer det att presenteras förslag på hur bolaget och föreningen ska hanteras i framtiden.

Ekonomiskt bidrag
Verksamheten i MINAB har under åren delvis finansierats genom ett

 

verksamhetsbidrag från Marks kommun. Från 2016 upphör det ekonomiska stödet.

Under 2015 har MINAB valt att inte ta del av hela det ekonomiska stödet från Marks kommun.

Verksamheten vid näringslivsbolaget kommer nu att avvecklas under kontrollerade former.

 Marks kommun tar över
Arbetet med näringslivsfrågor kommer fortsättningsvis att utföras av Marks kommun och dess personal. Förslaget är att inrätta ett näringslivskontor och att det kommer finnas ett näringslivsråd i vilket bland annat företagare från Mark ingår.

Kontakt
Efter årsskiftet når du endast Gunnar Martinsson via e-post
gunnar.martinsson@minab.nu eller mobiltelefon 0702 74 38 88.